Barion Pixel

Az Adatkezelési tájékoztatót innen tudod letölteni pdf formátumban.

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A www.andrejka.hu webáruházat üzemeltető Kárpáti Andrea e.v./andrejka dekorműhely (székhely: 1142 Budapest, Dorozsma köz 3. 2/2., adószáma: 57274928-1-42, nyilvántartási száma: 55888422 továbbiakban, Szolgáltató, Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete).

Jelen tájékoztató és nyilatkozat (továbbiakban: Tájékoztató) mindenekelőtt az ügyfelek adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Ez a Tájékoztató összefoglalja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Önt érintő, adatkezeléssel összefüggő jogairól.

Az Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető, illetve letölthető a https://andrejka.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen. Az Adatvédelmi Tájékoztatónkkal összefüggő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén a megadott elérhetőségeken tudja felvenni velünk a kapcsolatot.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, mely módosítások a fenti címeken történő közzététellel lépnek hatályba. A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

2. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei:

Neve: Kárpáti Andre e.v./andrejka dekorműhely
Székhelye: 1142 Budapest, Dorozsma köz 3. 2/2.
Postacíme: 1142 Budapest, Dorozsma köz 3. 2/2.
Adószáma: 57274928-1-42
Nyilvántartási száma: 55888422
KSH száma: 57274928329923101
Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása
Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-95172556
Képviselő neve: Kárpáti Andrea
Honlap címe: www.andrejka.hu
E-mail cím: andrejkadekor@gmail.com
Telefonszám: +36 20 465 4409
Felelősségi kör: összes tevékenység

3. Adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

Személyes adat: bármely olyan információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozik. Ide tartozik minden olyan információ, mely segítségével az érintett személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postai cím, e-mail cím.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele

Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, http://www.andrejka.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói

Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)

Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre

Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások

Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, andrejka dekorműhely és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai

4. Általános adatkezelési irányelvek

 • az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet és ettől eltérő módon nem szabad felhasználni („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • az adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • az érintettek azonosítására szolgáló adatok csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig kerüljenek tárolásra; („korlátozott tárolhatóság”);
 • az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 • Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

5. Az adatkezelés célja, módja

Az adatkezelés célja a www.andrejka.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások biztosítása, úgy mint megrendelés, vásárlás, vásárlók nyilvántartása, megrendelések teljesítése, házhozszállítás lehetővé tétele, vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettségek teljesítése, a vásárlókkal való kapcsolattartás, számlák kiállítása, hírlevelek küldése, vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.
Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Személyes adatai a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat révén az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A személyes adatok gyűjtésekor az Adatkezelő minden esetben megjelöli a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat.

Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni a weboldalhoz, viszont így nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. A böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, az oldalon való regisztrációval és/vagy a termék(ek) megrendelésével pedig jóváhagyja az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

6. A kezelt személyes adatok köre

6.1. Regisztrációhoz kapcsolódó adatok

Ha nem szeretné adatait minden megrendelés alkalmával újra begépelni, regisztrálhat a weboldalon, melyhez először e-mail címét és egy Ön által választott, tetszőleges jelszót szükséges megadnia. A későbbiekben, ha belép a személyes fiókba, és úgy adja le rendelését, a rendszer automatikusan hozzárendeli a számlázási és szállítási adatokat. A fiók jelszóval védett, a jelszót ön adhatja meg, és senki más nem férhet hozzá, így a fiókban tárolt adataihoz sem fér hozzá illetéktelen személy.

Amennyiben nem regisztrál az oldalon, akkor is tud vásárolni, de abban az esetben minden rendeléskor újra ki kell tölteni a szállítási és számlázási adatokat.

6.2. Megrendeléshez kapcsolódó adatok

Amikor megrendelést ad le a weboldalon, törvényi kötelezettségünk, hogy a megrendelésről számlát állítsunk ki, ezért elkérjük a számla kiállításához feltétlenül szükséges számlázási és kapcsolattartási adatait. Ide tartozik a vezetéknév, keresztnév, cég, számlázási- és szállítási cím (irányítószám, város, utca, házszám), e-mail cím, telefonszám.

A számla kiállításához szükséges adatok megadása hiányában nem tudjuk teljesíteni a rendelését.

Szolgáltató a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, így a megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

Webáruház működtetése során elkért személyes adatok

Személyes adat

Adatkezelés célja

Felhasználónév (e-mail cím)

Azonosítás, regisztráció lehetővé tétele

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépés

Vezeték- és keresztnév

Kapcsolatfelvételhez, vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához

E-mail cím

Regisztrációhoz, kapcsolattartáshoz

Telefonszám

Kapcsolattartás

Szállítási név és cím

Megrendelt termékek házhozszállítása

Számlázási név és cím

Számla kiállítása, szerződés létrehozása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet

A vásárlás/regisztrációval összefüggő IP cím

Technikai művelet

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.


Az adatkezelés időtartama:

 • profiladatok tekintetében az érintett kérésére történő törlésig, vagy az utolsó bejelentkezéstől számított 2 évig
 • Nem regisztrált érintett esetében a megadott adatok a megrendelés teljesítését követő 6 hónapon belül törlésre kerülnek
 • Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni a számviteli bizonylatokat

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: annak érdekében, hogy vásárlásával kapcsolatban teljes körű kiszolgálást tudjunk biztosítani, bizonyos szolgáltatásokra külső partnercégekkel dolgozunk együtt, akik hozzáférhetnek a munkájuk során a személyes adatokhoz. A közreműködő adatfeldolgozók és közös adatkezelők a személyes adatokat csak a legszükségesebb mértékben és ideig használják, és minden esetben csak az uniós és hazai adatvédelmi szabályok betartásával. A Felhasználó a regisztrációval és/vagy a termék(ek) megrendelésével elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, de hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

6.3. Technikai adatok

A www.andrejka.hu oldal böngészése során a felhasználó tevékenysége – az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – automatikusan naplózásra kerül, melynek célja az oldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a visszaélések megakadályozása, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. Az adathoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, a látogató által használt IP-cím, látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott (al)oldal cím, funkció vagy szolgáltatás, böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), felbontás, kattintás, viselkedési mintázat

Az adatkezelés időtartama: a naplózott adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

7. A honlap által használt cookie-k kezelése

A sütik (cookie-k) kezeléséről bővebben a Cookie tájékoztatóban olvashat, amelyet az alábbi linken talál:

https://andrejka.hu/cookie-suti-kezelesi-tajekoztato/

Ahhoz, hogy a www.andrejka.hu oldalon minden tartalom megtekinthető legyen, a honlap látogatóinak engedélyezniük kell az ún. sütik (angolul: cookie) – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – használatát, mellyel kis adatcsomagok kerülnek elhelyezésre az Érintett számítógépén.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a honlapon bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

7.1. A működéshez szigorúan szükséges sütik

A weboldal használatához technikailag nélkülözhetetlen munkamenet (session) sütik teszik lehetővé a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető a felhasználó számára. Ezek szükségesek a zökkenőmentes böngészéshez, az adott oldalon végzett műveletek megjegyzéséhez pl. a felhasználó azonosításához, hogy belépett-e, tett-e valamit a kosarába stb.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása, a felhasználók azonosítása, a „kosár” nyilvántartása, a látogatók nyomon követése.

Az érintettek köre: a weboldalt látogatók

A kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok, connect.sid

Az adatkezelés jogalapja: ezek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet idejére korlátozódik, vagyis a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Az Adatkezelő a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7.2. A felhasználói élmény javítását szolgáló sütik

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy megjegyzik a felhasználó választásait, (például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni). Ezek a típusú sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik, nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Az érintettek köre: a weboldalt látogatók

A kezelt adatok köre: weboldal beállítások, dátumok, azonosítószám, nem gyűjtenek felhasználót azonosító információkat

Az adatkezelés jogalapja: a látogató hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet idejére korlátozódik, ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni, illetve letiltani a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menüpont beállításai alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezésnél.

7.3. Teljesítményt biztosító sütik

Ide tartoznak azok a sütik, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználó honlapon történő böngészése közbeni viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásokról. Ezek a jellemzően harmadik fél által elhelyezett cookie-k (pl. Google Analytics, AdWords sütik), melyek a látogatóról való profilalkotás készítésére alkalmasak. Használatuk során ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, statisztika készítése, reklámajánlatok küldése.
Az érintettek köre: a weboldalt látogatók
A kezelt adatok köre: weboldal beállítások, dátumok, azonosítószám, nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: ha böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét, ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

Az Adatkezelő a Google Adwords cookie-t használja, amely megjegyzi az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait.

Az AdWords konverziókövetés funkciója azt a célt szolgálja, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsen. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

Az Adatkezelő a Google Analytics alkalmazást használja, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Ezen felül a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/, címen kérhető bővebb tájékoztatás.

8. Ügyfélkapcsolatok és egyéb, adatkezeléssel kapcsolatos technikai adatok

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés vagy probléma merülne fel, a megadott elérhetőségeken (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) léphet kapcsolatba az Adatkezelővel.

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

9. Adattovábbítás

Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során online fizetési módot választó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

Az adattovábbítás címzettje: Barion Payment Zrt., Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5. Postacím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5. adatvedelem@barion.com, https://www.barion.com/hu/, Cégjegyzékszám: 01-10-048552, adószám: 25353192-2-43

Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke.

Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert üzemeltetni tudja. A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi rendelkezések: – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése, – az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f) pontja, – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v) pontja.

Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítását.

Felhasználó a megrendelés során kezelt adatainak köréből kerülnek továbbításra az adatok titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célra nem használ fel. Mindebből következik, hogy az adattovábbítás Felhasználóra nézve jelentős kockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá.

Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére.

Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az adattovábbítás nem jelent indokolatlan mértékű beavatkozást a Felhasználók magánéletébe, ezért az adatok továbbítása szükséges és arányos adatkezelési művelet.

A továbbított adatok köre: a vásárlás során kosárba helyezett termékek és a kosárban megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek), felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, cím, IP cím

A fizetés során megadott bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába.

Az adattovábbítás célja: A fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

A Barion által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – a Felhasználó bővebben tájékozódhat a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon.

10. Adatfeldolgozás

A tulajdonos, Kárpáti Andrea e.v./andrejka dekorműhely végzi az adatok kezelését, azonban rajta kívül más cégek, személyek is részt vesznek ezen adatok tárolásában, feldolgozásában, a szolgáltatások biztosítása érdekében.

Ennek megfelelően az Adatkezelő az Adatfeldolgozóval kötött szerződés alapján a szükséges mértékben továbbíthatja a felhasználó adatait, amely során az Adatfeldolgozó ezeket a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez szükséges az érintett tájékoztatása, ennek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a következő Adatfeldolgozókkal működik együtt:

Elektronikus számlázás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Elektronikus számla kiállítása
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Billingo Technologies Zrt. Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet, hello@billingo.hu, Fővárosi Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-140802, adószám: 27926309-2-41

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: ügyfél neve, számlázási cím, megrendelés száma, vásárolt termékek neve, mennyisége, egységára.
Az érintettek köre: a weboldalon vásárlók
Az adatkezelés célja: fizetés dokumentálása, számla kiállítása

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Szállítás

Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási mód alapján) a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát – a kiszállítás időpontjának egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó részére történő kézbesítése céljából. A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., info@gls-hungary.com, cégjegyzékszáma: 13-09-111755, adószáma: 12369410-2-44)
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: érintett vezeték- és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási címe, számlázási neve és címe.
Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett
Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhozszállítása
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

https://gls-group.eu/HU/media/downloads/adatkezelesi_tajekoztato_hun_20191018.pdf/

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Magyarország, 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., info@foxpost.hu, cégjegyzékszáma: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 25034644-2-10 )
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: érintett vezeték- és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási címe, számlázási neve és címe.
Az érintettek köre: A csomagpontra történő szállítást kérő valamennyi érintett
Az adatkezelés célja: A megrendelt termék átvételének biztosítása
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf/

Tárhelyszolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1132 Budapest, Victor Hugo u.11., 5. em. B05001, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-142004, adószám: 32056842-2-41, info@rackforest.hu, +36 1 211 0044
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

https://rackforest.com/wp-content/uploads/2020/04/adatkezelesi-szabalyzat-2020-kls-1.pdf/

Könyvelés

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvviteli szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Krizsik-Heit Krisztina (2340 Kiskunlacháza, Munkácsy M. u. 27., krizsik.kriszta@gmail.com, +36 30-346-8774, adószám: 79061559-1-33)
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: érintett neve, számlázási címe, megrendelés száma, vásárolt termékek neve, mennyisége, egységára.
Az érintettek köre: A honlapon vásárló valamennyi érintett
Az adatkezelés célja: számviteli bizonylatok, számlák feldolgozása, könyvelése
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

11. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatok kezelése

Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezeli, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul, a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. Köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy hozzánk beérkezett panaszát nem tudjuk kezelni.

12. Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Instagram stb. közösségi oldalakon, és kedvelte/követte a weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.

 

 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.

13. Barion által megvalósított információtechnológiai adatkezelés

13.1. Kosártartalom megosztása és Barion Pixel használata csalások ellen

A Barion minden fizetést vizsgál annak érdekében, hogy kiszűrje a csalásokat. Csalásmegelőző rendszer üzemeltetésére a magyar jogszabályok is kötelezik. A pontos kosártartalom és a látogatók aktivitása fontos információkat adhat e cél elérésére. A Barion Pixel Adatkezelő weboldalán történő elhelyezésével válik lehetővé az adott fizetési művelethez tartozó felhasználói aktivitásra vonatkozó információk gyűjtése. Ezen információkat a Barion sosem használja fel marketing célokra a Felhasználók hozzájárulása nélkül. A kosártartalomra, vásárlásra vonatkozó adatok Adatkezelő általi továbbításáról a 12. fejezetben olvashat részletesen.

13.2. A Barion Pixel marketing célokra való felhasználása

A Barion Pixel egy JavaScript kód, amely a látogatók aktivitását figyeli az Adatkezelő weboldalán. A pixel által gyűjtött böngészési adatok a Felhasználó hozzájárulása nélkül csak a csalásmegelőzés érdekében kerülnek felhasználásra. A pixel által gyűjtött adatok marketing célra való felhasználására kizárólag akkor kerülhet sor, ha Felhasználó ahhoz előzetesen hozzájárult.

A Barion Pixel segítségével gyűjtött adatok vonatkozásában a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., https://www.barion.com/hu/) az adatkezelő, a pixel által gyűjtött adatok közvetlenül a Barionhoz érkeznek.

A Barion által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – a Felhasználó bővebben tájékozódhat a https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/ oldalon.

14. Hírlevél, DM tevékenység

Az andrejka dekorműhely jelenleg nem folytat hírlevél és DM tevékenységet.

15. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
 • alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 0613911400
 • Fax: 0613911410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.